Clickable Map of the Acropolis of Sparta


[Index] [Next] [Last]


Back


 Copyright ©1998-2003 Roy George
Acropolis entrance Leonidas statue Acropolis Artemis Orthia Sparta Theater Athena Chalkioikos